spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Recenze mých prací
Houslistka  
Autor:Etela Farka?ová
Rok vydání:2012
Anotace:Recenze se zabývá nejnověj?í básnickou sbírkou MF: Houslistka. Kniha je doplněna ilustracemi Květy Fulierové a CD, na něm? je záznam scénického představení s původní hudbou Ondřeje Fucimana.
Autorka recenze vyzdvihuje mimo jiné i přirozené přechody z če?tiny do sloven?tiny, vliv jednotlivých uměleckých ?ánrů - výtvarno, hudba, slovo. Nebývale výtvarně pojatou sbírku vydal Augustin Rosa, nakladatelství PRO Banská Bystrica. Scénický projekt se realizoval pod zá?titou primátora města Brna a předsedy Obce spisovatelů.
Aktualizace záznamu:12. 6. 2012 21:07:33

Houslistka zdařile propojuje více druhů umění  
Autor:Helena Michková
Vydalo:Deník Brno, Kulturní příloha
Rok vydání:2012
Anotace:Nový soubor ver?ů se podobá hudební skladbě. Básně jsou uzavřenými melodiemi, přeru?ovanými skutečností.
Básně jsou inspirovány abstraktními malbami slovenské výtvarnice moravského původu: Květy Fulierové. Soubor obsahuje dvanáct básní provázených reprodukcemi obrazů a dva texty z pera výtvarnice. Skladba má je?tě jednu zvlá?tnost - v souvislosti s poezií vznikala i původní hudba Ondřeje Fucimana. Jako melodram byla Houslistka uvedena Divadlem hudby a poezie AGADIR v Brně. Součástí knihy je i CD - studiová nahrávka melodramu. Hudba je nástrojem k poznávání přírody, ?ivota i jeho krás. Do těch mů?e patřit i představa zimní krajiny, hořícího domu nebo zkrvavělých nohou mořské panny, kterou její princ nakonec opustil. Takové a dal?í pestré představy probouzejí vlastní čtenářovy asociace a tu a tam se vracejí ke zcela obyčejným krásám ?ivota.

Aktualizace záznamu:27. 10. 2013 00:30:30

Hrnčířovy ?eny  
Autor:Johana Koti?ová
Vydalo:A2 kulturní čtrnáctidenník Praha
Rok vydání:2012
Anotace:Revenzentka Johana Koti?ová označuje román Hrnčířovy ?eny za román - křívdu. Oceňuje střídání če?tiny a sloven?tiny. Zdůrazňuje postavu Josefy Hrnčířové jako ?eny, která musí čelit nárazům v rodině i tě?ké době za totaliy.
Ipozorňuje na motiv křivdy a následného ublí?enectví.
Aktualizace záznamu:24. 4. 2015 15:20:35

Tak nějak plynou na?e dny  
Autor:Pavel Kotrla
Vydalo:Duha, časopis Moravské zemské knihovny v Brně
Rok vydání:2012
Anotace:Recenze se zabývá románen Hrnčířovy ?eny, který vydalo nakladatelství Sursum v Ti?nově. Autor recenze vyzdvihl jazykovou stránku - prolnutí če?iny, sloven?tiny - a skutečnost, ?e příběh se neodehrává pouze v minulosti, třeba?e základní problém vychází z totalitní doby. Román se soustřeďuje předev?ím na osobní problematiku hlavních hrdinů, na vztahy v rodině. Knihu jako celek hodnotí pozitivně, výtky má předev?ím k technickému zázemí knihy.
Aktualizace záznamu:12. 6. 2012 21:33:23

Milena Fucimanová: Denní menuTextová ukázka 
Recenze knihy:Denní menu
Autor:Josefína Formanová
Vydalo:A2 kulturní čtrnáctidenník Praha
Rok vydání:2011
Anotace:Recenze knihy Denní menu, kterou vydalo nakladatelství Kniha Zlín 2009
A2 č. 7/2011, str. 29.
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:41:40

Co právě čte... Denní menu  
Autor:Josef Proke?
Vydalo:Deník Brno, Kulturní příloha
Rok vydání:2010
Anotace:Z domácí prózy mě v poslední době zaujal komorní příběh trýznivého stáří Denní menu od brněnské autorky Mileny Fucimanové
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 00:13:48

Denní menu Mileny Fucimanové  
Autor:Petr Odehnal
Vydalo:Zvuk zlínského kraje, Zlín
Rok vydání:2010
Anotace:Recenze knihy Denní menu
Aktualizace záznamu:5. 4. 2012 10:15:15

Pastorále  
Spoluautor:Ondřej Fucimann - hudba
Rok vydání:2010
Anotace:Televizní záznam ?ivého Betléma ze Starého Lískovce. Česká televize - regionální vysílání Brno
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:42:13

Jedno denní menu z Vala?ska  
Autor:autor recenze: Ladislav Jurkovič
Vydalo:Moravská zemská knihovna, Brno
Rok vydání:2009
Aktualizace záznamu:14. 9. 2011 23:12:39

Vítězové a pora?ení města B. Recenze knihy Denní menu  
Autor:Pavel Kotrla
Vydalo:Texty Knihkupectví Malina Vsetín
Rok vydání:2009
Anotace:Nakladatelství Kniha Zlín Marka Turni neexistuje příli? dlouho. I mezi těmi vzniklými po roce 1989 patří k těm mlad?ím, svým edičním plánem v?ak ji? několikrát dokázalo přitáhnout pozornost. Pro mne prozatím naposledy se tak stalo prózou Mileny Fucimanové Denní menu (2009.
Aktualizace záznamu:15. 9. 2011 00:15:59

Osamělý tanec Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Autor:Petra Hudcová
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:2006
Anotace:Recenze na trojnovelu Tančila jsem v synagoze.Recenze vy?la v čas. Host O5/2006
Aktualizace záznamu:2. 7. 2006 17:02:42

Osamělý tanec Mileny Fucimanové  
Autor:Petra Hudcová
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:2006
Anotace:Recenze trojnovely Tančila jsem v synagoze. Recenze vy?la v časopise Host 05/ 2006:
Tu?ená zku?enost předchozích generací ?en spolu s hledáním vlastního prostoru spirituality nespoutaného příli? úzkým pojetím vytvářejí četná pnutí a tápání a určují také vztah matky a dcery. Matka s obavami sleduje první lásku dospívající dcery,která je vůči ní uzavřená. Vnitřní osamělost obou ?en a matčina touha po sdílení směřují ke střetu, ten je v?ak přeru?en nečekanou ztrátou dcery při záplavách a obavami o její ?ivot. V tomto okam?iku se také ukazuje definitivní odcizení man?elů doufajících v návrat dcery. Potřeba ?eny pochopit sebe samu, spojit vnitřní a vněj?í svět vlastního "já" je zatlačena do pozadí. Okam?ikem ztráty dcery autorka opou?tí konkrétní linii vztahu mezi matkou a dcerou a zobecňuje téma mateřské lásky a oběti.... V závěru knihy je naznačeno mlčenlivé, smířené souznění obou ?en; tato neurčitost vytváří vědomí ?enské spřízněnosti "osudem". Jedná se v?ak o spřízněnost osamělou, která obě hrdinky uzavírá v jejich vlastních světech. ... text Mileny Fucimanové nabízí jednu interpretaci ?enské zku?enosti a sna?í se odhalit slo?itý vztah několika vzájemně si odporujících pohledů, jimi? se hlavní hrdinka pokou?í svou zku?enost interpretovat. Přesto?e s ní nemusíme souhlsit, upozorňuje tato mateřská zpověď nejen na zku?enost přechozích generací ?en, ale předev?ím na řadu nevyslovených otázek ve vztahu matky a dcery.
Aktualizace záznamu:2. 7. 2006 17:17:37

Tanec převá?ně v temnotách  
Autor:Jakub Grombíř
Vydalo:Psí víno, časopis pro současnou poezii
Rok vydání:2006
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:30:56

bez názvu  
Autor:Ludvík Vaculík
Rok vydání:2005
Anotace:Milá paní Fucimanová, Va?i kní?ku jsem přečetl jedním tahem. Děj je zajímavý, věty jsou plné významu. Vadou zdá se mi jenom to, ?e na jednom místě opou?títe svůj styl, spí?e podáváte zprávu: ta kritika poměrů, ?kola, ředitel...
Zpočátku mě také urá?elo, ?e i někdo jiný mů?e psát o Klobucké, Svaté Anně atd. ne? já.
Jestli by Vám někdo vytýkal tu potopu nebo jí nerozuměl, byl by hloupý. Mějte se pěkně! Ludvík Vaculík
Praha 19.10.2005
Aktualizace záznamu:11. 11. 2005 23:45:31

Kniha roku 2005  
Recenze knihy:Tančila jsem v synagoze
Autor:Ludvík Vaculík
Vydalo:Lidové noviny, Praha
Rok vydání:2005
Anotace:
Aktualizace záznamu:30. 12. 2005 14:08:01

Po potopě i před ní  
Recenze knihy:Tančila jsem v synagoze
Autor:Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc.
Vydalo:Moravská zemská knihovna, Brno
Rok vydání:2005
Anotace:Časopis DUHA, zima 2005
Aktualizace záznamu:17. 1. 2006 09:25:38

Model dobré práce s textem na S?Textová ukázka 
Recenze knihy:Testy z jazyka českého
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Rok vydání:2004
Anotace:V kní?ce vůbec nejsou zbytečné testy k přeměření studenta na známku ani vychytralé testy napodobující amatérské úlohy ze ?státní maturity?. Jsou tu velmi dobře vybrané krátké věcné i literární texty s inteligentním obsahem a k nim připravené sady otázek mířících na v?estranné uchopení textu studentem. V?estranné uchopení ov?em neznamená ?z pravopisu, koncovek i rozboru věty?, nýbr? spí?e co do porozumění slovům, povaze stylu, záměru mluvčího, co do úsudku nad textem i co do schopnosti obměnit vyjádření s vědomím změny významu, a je?tě v dal?ích ohledech.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Nesoustavné a nesouvislé poznámky na okraj prozaického díla Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Autor:PaedDr. Ivo Harák
Rok vydání:2004
Anotace:Analýza próz Akord dim a Obrazi?tě z hlediska uměleckých jazykových prostředků.
In: Studia moravica 1, UP, Olomouc 2004, str. 255-258.
Aktualizace záznamu:27. 2. 2005 22:56:03

Česká literatura 2. pol. 20 stoletíTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Petra Hudcová
Rok vydání:2003
Anotace:Ročníková práce - 4. ročník ČJ/NJ MU v Brně.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Rozhlasové relace věnované současné poeziiTextová ukázka 
Recenze knihy:Stařeček kamelot
Autor:Miloň Čepelka
Vydalo:Český rozhlas, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Praha, duben 2003
Relace Dobré ráno (rozhlasové relace věnované současné poezii)
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Stařeček kamelotTextová ukázka 
Recenze knihy:Stařeček kamelot
Autor:Zdeněk Janík
Vydalo:Lidové noviny, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Praha, 24.3.2003
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Tak u? se zti?te a poslouchejteTextová ukázka 
Recenze knihy:Stařeček kamelot
Autor:Jiřina Ka?parová
Vydalo:Zvuk zlínského kraje, Zlín
Rok vydání:2003
Anotace:Zlín, léto 2003
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Halas v nás  
Recenze knihy:Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Ladislav Soldán
Vydalo:měsíčník KAM, Brno
Rok vydání:2001
Anotace:Brno, únor 2001
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek učebnice Mileny Fucimanové Testy z jazyka českého ? připravujeme se k maturitěTextová ukázka 
Recenze knihy:Testy z jazyka českého, příprava k maturitě
Autor:Pavel Bechyně
Rok vydání:2001
Anotace:Praha, 2.5.2001
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Obrazi?těTextová ukázka 
Recenze knihy:Obrazi?tě
Autor:Zdeněk Janík
Vydalo:Lidové noviny, Praha
Rok vydání:2000
Anotace:Praha, 8.11.2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Obrazi?tě Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Recenze knihy:Obrazi?tě
Autor:Luká? Foldyna
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:2000
Anotace:Brno, září 2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Příběh bez konceTextová ukázka 
Recenze knihy:Obrazi?tě
Autor:Ladislav Soldán
Vydalo:měsíčník KAM, Brno
Rok vydání:2000
Anotace:Brno, listopad 2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Spisovatelku ovlivnily hlavně příběhy blízkýchTextová ukázka 
Recenze knihy:Obrazi?tě
Autor:Dana Drcmánková
Vydalo:Zlínské noviny, Zlín
Rok vydání:2000
Anotace:Zlín, 26.7.2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Ti, kteří dosud sly?íTextová ukázka 
Recenze knihy:Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Zdeněk Janík
Vydalo:Tvar, Praha
Rok vydání:2000
Anotace:Praha, 20.11.2000
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Dvojjazyčná sbírkaTextová ukázka 
Recenze knihy:Jako věci z hlíny
Autor:Zbyněk Fi?er
Vydalo:Host, Brno
Rok vydání:1999
Anotace:Brno, květen 1999
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Mit Kästner-Abend auf Tournee  
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Milli Hornegger
Rok vydání:1999
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:28:27

Nacht, der eigenen Sterne müde  
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Volker Strebel
Vydalo:Berliner Lese Zeichen
Rok vydání:1999
Anotace:Berlin, březen 1999
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:21:00

Akord dim je v?dy drásavýTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Roman Burian
Vydalo:Rovnost, Brno
Rok vydání:1998
Anotace:Brno, 27. listopadu 1998
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Báseň v blízkosti ú?asuTextová ukázka 
Recenze knihy:Jako věci z hlíny
Autor:Basil (Ladislav Soldán)
Vydalo:měsíčník KAM, Brno
Rok vydání:1998
Anotace:Brno, červen 1998
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Kunzeho Jako věci z hlíny  
Autor:Jiří Sedlák
Vydalo:Brněnský večerník
Rok vydání:1998
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:45:30

Nacht der eigenem Sterne müde  
Recenze knihy:Akord dim
Autor:Volker Strebel
Vydalo:Prager Zeitung, Německo
Rok vydání:1998
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:22:53

Neuerscheinungen aus der Edition Pongratz in HauzenbergTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim, Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Hannelore Engshuber
Vydalo:Passauer neue Presse, Německo
Rok vydání:1998
Aktualizace záznamu:17. 9. 2011 10:24:29

Sdělnost textu jako výsledek slohové přípravy  
Recenze knihy:Řeč a sdělení
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Vydalo:Slovo a slovesnost, Praha
Rok vydání:1998
Anotace:Praha, 59/1998
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Aby řeč byla i sdělenímTextová ukázka 
Recenze knihy:Řeč a sdělení
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Rok vydání:1997
Anotace:O koncepci vyučování če?tině ? nad kní?kou Mileny Fucimanové Řeč a sdělení
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Reiner Kunze stellt vor: Milena FucimanováTextová ukázka 
Recenze knihy:Akord dim
Autor:R. K.
Vydalo:Rheinischer Merkur, München, Německo
Rok vydání:1997
Anotace:München, 28.November 1997
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Reiner Kunze stellt vor::Milena Fucimanová  
Recenze knihy:Akord dim, Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Reiner Kunze
Vydalo:Rheinischer Merkur, München, Německo
Rok vydání:1997
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Posouzení učebnice PhDr. Mileny Fucimanové ? SLOHTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:Mgr. Jindra ?indlarová
Rok vydání:1995
Anotace:Praha, březen 1995
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Posudek na učebnici PhDr. Mileny Fucimanové ? SlohTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:Mgr. Milan Polák
Rok vydání:1995
Anotace:Olomouc, 22.3.1995
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek učebnice Sloh autorky Mileny FucimanovéTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:PhDr Olga Trnková
Rok vydání:1994
Anotace:Brno, 30.5.1994
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Mučivá potřeba křídelTextová ukázka 
Recenze knihy:Tma - mléko do propasti vydojené
Autor:Mojmír Trávníček
Vydalo:Proglas, Brno
Rok vydání:1994
Anotace:Brno, říjen 1994
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

O slohuTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:PhDr. Zuzana Voráčová
Rok vydání:1994
Anotace:Brno, 20.5.1994
Lektorský posudek učebnice Sloh autorky Mileny Fucimanové
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Slohové postupy versus útvary ve slohové výchověTextová ukázka 
Recenze knihy:Sloh
Autor:PhDr. Ondřej Hausenblas
Rok vydání:1994
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek na Abelovy dětiTextová ukázka 
Recenze knihy:Abelovy děti
Autor:Doc. PhDr. Marie Krčmová, CSc
Rok vydání:1989
Anotace:Brno, 31.května 1989
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Lektorský posudek na Abelovy dětiTextová ukázka 
Recenze knihy:Abelovy děti
Autor:Zbyněk Vybíral
Rok vydání:1989
Anotace:Praha, 1989
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00