spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Model dobré práce s textem na S?
Milena Fucimanová, gymnaziální profesorka, vydala vloni ve Fortuně vynikající kní?ku pro výuku če?tině na střední ?kole. Jmenuje se Testy z českého jazyka, s podtitulem Příprava k maturitě. Myslím, ?e Fortuna ve snaze vydělat co nejvíc peněz nafoukla název knihy nesprávným směrem.

V kní?ce vůbec nejsou zbytečné testy k přeměření studenta na známku ani vychytralé testy napodobující amatérské úlohy ze ?státní maturity?. Jsou tu velmi dobře vybrané krátké věcné i literární texty s inteligentním obsahem a k nim připravené sady otázek mířících na v?estranné uchopení textu studentem. V?estranné uchopení ov?em neznamená ?z pravopisu, koncovek i rozboru věty?, nýbr? spí?e co do porozumění slovům, povaze stylu, záměru mluvčího, co do úsudku nad textem i co do schopnosti obměnit vyjádření s vědomím změny významu, a je?tě v dal?ích ohledech.

Skutečně to nejsou ?testy?, ale učebnice! Některé úlohy se vůbec ?měřit? nedají a nemají, kupř. Uva?ujte nad dvojicemi slov měřidlo?měřítko, ... nebo: Přečtěte pozorně ukázku a uveďte, k jakému názoru jste dospěli: a) Autor je znechucen jistými Luciinými výrazy, které pova?uje za nevhodné, zejména u ?eny, b)..., c)..., d)... K nabídnutým názorům mohou studenti dojít ? ačkoli ten jejich bude odli?ný od nabídky, která nejblí?e odpovídá textu. V zadání není řečeno, aby vybrali názor, který je ?správně?. Diskuse nad názory bude pro výuku mnohem přínosněj?í ne? dostat správné ře?ení. V jiných se správného výsledku dobereme ? ale právě o to dobírání se jde, nikoli o čárku za správnou odpověď. Například V daném úryvku hovoří dvě osoby. Která z nabídnutých mo?ností neodpovídá charakteru uvedeného dialogu? a) Rozhovor je vyčítavý, ře?ení problému je nepřesvědčivé. b) Jde o nevyrovnaný dialog, jedna z postav se ke slovu téměř nedostává. c) Obě postavy jednají v rozčilení a myslí na svoje zájmy.

Jsou tu ov?em i úlohy ?kolněj?ího rázu, třeba: Najděte v úryvku vokativní věty. Ale i to má smysl pro obsah a pochopení daného úryvku.

Záměr kní?ky je kvalitní a rozumný: Dát učitelům a studentům do ruky učebnici, v ní? se setkají s modelem výuky, která mů?e studenty zajímat, proto?e jim dá příle?itost vyvíjet vlastní úsudek, my?lenky a názory, a díky tomu udr?í jejich pozornost a rozvine jejich osobnost, a to nejen po stránce řečové a jazykové. Osobně bych se přimlouval, abychom nejen přeskočili obchodníkův nevhodný název knihy, ale abychom nepodlehli ani snaze ?mít jednu odpověď správně?. Jednak to tak v ?ivotě nechodí, jednak to hubí rozum ve výuce, a navíc i v této kní?ce najdete úlohy a nabídky, u kterých byste oprávněně respektovali vícero dobrých odpovědí. (Přesto?e poslední částí knihy je Klíč.) Ostatně autorka to vlastně připou?tí, kdy? v úvodu říká, ?e nejde o kontrolní testy, ale o to, aby studenti nad ře?ením úloh hledali, zva?ovali a argumentovali.

Autor je lektor KM, učitel PedF UK

Fucimanová, M.: Testy z českého jazyka. Praha, Fortuna 2003.