spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Model dobré práce s textem na SŠ
Milena Fucimanová, gymnaziální profesorka, vydala vloni ve Fortuně vynikající knížku pro výuku češtině na střední škole. Jmenuje se Testy z českého jazyka, s podtitulem Příprava k maturitě. Myslím, že Fortuna ve snaze vydělat co nejvíc peněz nafoukla název knihy nesprávným směrem.

V knížce vůbec nejsou zbytečné testy k přeměření studenta na známku ani vychytralé testy napodobující amatérské úlohy ze „státní maturity“. Jsou tu velmi dobře vybrané krátké věcné i literární texty s inteligentním obsahem a k nim připravené sady otázek mířících na všestranné uchopení textu studentem. Všestranné uchopení ovšem neznamená „z pravopisu, koncovek i rozboru věty“, nýbrž spíše co do porozumění slovům, povaze stylu, záměru mluvčího, co do úsudku nad textem i co do schopnosti obměnit vyjádření s vědomím změny významu, a ještě v dalších ohledech.

Skutečně to nejsou „testy“, ale učebnice! Některé úlohy se vůbec „měřit“ nedají a nemají, kupř. Uvažujte nad dvojicemi slov měřidlo–měřítko, ... nebo: Přečtěte pozorně ukázku a uveďte, k jakému názoru jste dospěli: a) Autor je znechucen jistými Luciinými výrazy, které považuje za nevhodné, zejména u ženy, b)..., c)..., d)... K nabídnutým názorům mohou studenti dojít – ačkoli ten jejich bude odlišný od nabídky, která nejblíže odpovídá textu. V zadání není řečeno, aby vybrali názor, který je „správně“. Diskuse nad názory bude pro výuku mnohem přínosnější než dostat správné řešení. V jiných se správného výsledku dobereme – ale právě o to dobírání se jde, nikoli o čárku za správnou odpověď. Například V daném úryvku hovoří dvě osoby. Která z nabídnutých možností neodpovídá charakteru uvedeného dialogu? a) Rozhovor je vyčítavý, řešení problému je nepřesvědčivé. b) Jde o nevyrovnaný dialog, jedna z postav se ke slovu téměř nedostává. c) Obě postavy jednají v rozčilení a myslí na svoje zájmy.

Jsou tu ovšem i úlohy školnějšího rázu, třeba: Najděte v úryvku vokativní věty. Ale i to má smysl pro obsah a pochopení daného úryvku.

Záměr knížky je kvalitní a rozumný: Dát učitelům a studentům do ruky učebnici, v níž se setkají s modelem výuky, která může studenty zajímat, protože jim dá příležitost vyvíjet vlastní úsudek, myšlenky a názory, a díky tomu udrží jejich pozornost a rozvine jejich osobnost, a to nejen po stránce řečové a jazykové. Osobně bych se přimlouval, abychom nejen přeskočili obchodníkův nevhodný název knihy, ale abychom nepodlehli ani snaze „mít jednu odpověď správně“. Jednak to tak v životě nechodí, jednak to hubí rozum ve výuce, a navíc i v této knížce najdete úlohy a nabídky, u kterých byste oprávněně respektovali vícero dobrých odpovědí. (Přestože poslední částí knihy je Klíč.) Ostatně autorka to vlastně připouští, když v úvodu říká, že nejde o kontrolní testy, ale o to, aby studenti nad řešením úloh hledali, zvažovali a argumentovali.

Autor je lektor KM, učitel PedF UK

Fucimanová, M.: Testy z českého jazyka. Praha, Fortuna 2003.