spisovatelka, překladatelka, lingvistka

Učebnice
Já, troufalá  
Anotace:Antologie poezie českých autorek od 50. let dvacátého století do současnosti.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Jak správně psát velká počáteční písmena v če?tiněObrazová ukázka  
Vydalo:Vakát Brno
Rok vydání:2008
Anotace:Jazyková příručka je určená pro základní ?koly, pro v?echny typy středních odborných ?kol, pro gymnázia i pro ?irokou veřejnost. Kniha důsledně respektuje Pravidla českého pravopisu z roku 1999. Obsahuje tři části: výkladovou, textovou a kontrolní. Uvádí velké mno?ství příkladů a zachycuje tak nejen problematiku pravopisu, ale v?ímá si i jevů v kultuře, vědě, sportu, zaznamenává změny v ekonomice, politice i v dal?ích oblastech dne?ní společnosti. Příklady jsou aktuální. Výkladová část přesně formuluje základní pravidla platná pro současnou pravopisnou normu v dané oblasti. Textová část strohý výklad beletrizuje a kontrolní část umo?ňuje okam?ité ověření, zda je daný jev zvládnutý -příručka je opatřena Klíčem. Těm zvídavěj?ím a hravěj?ím kniha otevírá prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci. Některé tvořivé úkoly zase vedou u?ivatele k přesnému vyhledávání informací v příslu?ných odborných publikacích. Kniha uplatňuje mezipředmětové vztahy a pro čtenáře, kteří u? nejsou ?kolou povinni, dává mo?nost vyhledat a ověřit si dal?í fakta, která přiná?í současný trend společnosti.
Aktualizace záznamu:28. 5. 2008 10:58:21

Literatura pro 3. a 4. ročník středních ?kol  
Spoluautor:vedoucí autorského kolektivu Josef Soukal
Vydalo:SPN, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Do učebnice Literatura pro 3. a 4. ročník jsem přispěla 13 samostatnými rozbory básníků závěru 19.století a první poloviny 20. století.
Aktualizace záznamu:12. 5. 2011 16:26:45

Sloh - třetí vydáníObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Fortuna, Praha
Rok vydání:2003
Ilustrace:David Daniel, Pierre Garnier, Milivoj Husák, Adéla Matasová, Bohuslava Ole?ová, Jarmina Totu?ková
Anotace:Učebnice slohu pro 6.- 9. ročník základních ?kol, příslu?né ročníky víceletých gymnázií a pro střední ?koly a učňovské ?koly.
Učebnice slohu je napsána tak, aby přiná?ela co největ?í prostor kreativitě ?áků (studentů). Smysl této učebnice nespočívá v tom, aby ?áci splnili v?echny úkoly, ale aby si dovedly vybrat, aby vnesly vlastní tvořivé hry a svou osobní míru naplnění slova. Jednotlivé úkoly (a mo?nosti) jsou odstupňovány tak, ?e s knihou mohou pracovat jak ?áci ?estých a? devátých tříd, tak i studenti středních ?kol v?ech typů.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Testy z jazyka českého, příprava k maturitěObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Fortuna, Praha
Rok vydání:2003
Anotace:Mluvnické i stylistické rozbory uměleckých textů, publicistických textů i textů bě?né promluvy, dále textů staročeských, nářečných i slovenských. Kniha je zaměřena na nové pojetí maturitních zkou?ek, kdy analýza textů vychází předev?ím z porozumění textu a schopnosti pečlivě číst a vnímat čtené.
Úlohy jsou koncipovány tak, aby se student soustředil na přesný význam textu, ověřil si, nakolik dovede pochopit text a jeho sdělení, nakolik doká?e vystihnout komu je text určen a za jakým účelem byl napsán. Úlohy se soustředí nejen na bě?né mluvnické znalosti, ale i na význam slova, komunikativní funkci jazyka.
K učebnici je připojen i Klíč.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Sloh - druhé vydáníObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Fortuna, Praha
Rok vydání:1998
Ilustrace:David Daniel, Pierre Garnier, Milivoj Husák, Adéla Matasová, Bohuslava Ole?ová, Jarmina Totu?ková
Anotace:Učebnice slohu pro 6.- 9. ročník základních ?kol, příslu?né ročníky víceletých gymnázií a pro střední ?koly a učňovské ?koly.
Učebnice slohu je napsána tak, aby přiná?ela co největ?í prostor kreativitě ?áků (studentů). Smysl této učebnice nespočívá v tom, aby ?áci splnili v?echny úkoly, ale aby si dovedly vybrat, aby vnesly vlastní tvořivé hry a svou osobní míru naplnění slova. Jednotlivé úkoly (a mo?nosti) jsou odstupňovány tak, ?e s knihou mohou pracovat jak ?áci ?estých a? devátých tříd, tak i studenti středních ?kol v?ech typů.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Řeč a sděleníObrazová ukázka  
Vydalo:Biskupské gymnázium, Brno
Rok vydání:1997
Anotace:Mluvnické i stylistické rozbory uměleckých textů, publicistických textů i textů bě?né promluvy, dále textů staročeských, nářečných i slovenských. Kniha je zaměřena na nové pojetí maturitních zkou?ek, kdy analýza textů vychází předev?ím z porozumění textu a schopnosti pečlivě číst a vnímat čtené.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00

Sloh - první vydáníObrazová ukázkaTextová ukázka 
Vydalo:Biskupské gymnázium, Brno
Rok vydání:1994
Ilustrace:David Daniel, Pierre Garnier, Milivoj Husák, Adéla Matasová, Bohuslava Ole?ová, Jarmina Totu?ková
Anotace:Učebnice slohu pro 6.- 9. ročník základních ?kol, příslu?né ročníky víceletých gymnázií a pro střední ?koly a učňovské ?koly.
Učebnice slohu je napsána tak, aby přiná?ela co největ?í prostor kreativitě ?áků (studentů). Smysl této učebnice nespočívá v tom, aby ?áci splnili v?echny úkoly, ale aby si dovedly vybrat, aby vnesly vlastní tvořivé hry a svou osobní míru naplnění slova. Jednotlivé úkoly (a mo?nosti) jsou odstupňovány tak, ?e s knihou mohou pracovat jak ?áci ?estých a? devátých tříd, tak i studenti středních ?kol v?ech typů.
Aktualizace záznamu:1. 7. 2004 12:00:00