spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Osamělý tanec Mileny Fucimanové
Vnitřní osamělost obou ?en a matčina touha po sdílení směřují ke střetu, ten je v?ak přeru?en nečekanou ztrátou dcery při záplavách a obavami o její ?ivot. V tomto okam?iku se také ukazuje definitivní odcizení man?elů doufajících v návrat dcery. Potřeba ?eny pochopit sebe sama, spojit svůj vnitřní a vněj?í svět vlastního "já" je zatlačena do pozadí. Okam?ikem ztráty dcery autorka opou?tí konkrétní linii vztahu mezi matkou a dcerou a zobecňuje téma mateřské lásky a oběti. ... V závěru knihy je naznačeno mlčenlivé, smířené souznění obou ?en; tato neurčitost vytváří vědomí ?enské spřízněnosti "osudem".Jedná se v?ak o sp?ízněnost osamělou, která obě hrdinky uzavírá v jejich vlastních světech. ...Text Mileny Fucimanoové nabízí jednu interpretaci ?enské zku?enosti a sna?í se odhalit slo?itý vztah několika vzájemně si odporujících pohledů, jimi? se hlavní hrdinka pokou?í svou zku?enost interpretovat. Přesto?e s ní nemusíme souhlasit, upozorňuje tato mateřská zpověď nejen na zku?enost předchozích generací ?en, ale předev?ím na řadu nevyslovených otázek ve vztahu matky a dcery.