spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Lektorský posudek učebnice Mileny Fucimanové Testy z jazyka českého ? připravujeme se k maturitě
V?echny ukázky jsou vhodné a přiměřené věku studentů, navíc se nabízí mo?nost vyu?ívat při hodinách či domácí přípravě jen ty, které jsou pro daný okam?ik nejvhodněj?í, a později se případně k vynechaným textům vrátit (kompozice učebnice to umo?ňuje). Didakticky je učebnice zpracována velmi dobře ? klasickou testovou metodou (nabízí se v?dy 3-4 odpovědi), učebnice obsahuje i důle?itý ?klíč? se správným ře?ením. Otázky nutí ?áky přemý?let, mnohdy pracovat i s odbornou literaturou (předev?ím se Slovníkem cizích slov). Učebnice je koncipována podobně jako zamý?lená státní maturita, představuje tak zajímavý text, který mů?e jak pedagogy, tak studenty k nové podobě maturitní zkou?ky dobře připravit (vyučující inspirovat k vytváření podobných v?estranných jazykových rozborů).