spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Lektorský posudek učebnice Mileny Fucimanové Testy z jazyka českého – připravujeme se k maturitě
Všechny ukázky jsou vhodné a přiměřené věku studentů, navíc se nabízí možnost využívat při hodinách či domácí přípravě jen ty, které jsou pro daný okamžik nejvhodnější, a později se případně k vynechaným textům vrátit (kompozice učebnice to umožňuje). Didakticky je učebnice zpracována velmi dobře – klasickou testovou metodou (nabízí se vždy 3-4 odpovědi), učebnice obsahuje i důležitý „klíč“ se správným řešením. Otázky nutí žáky přemýšlet, mnohdy pracovat i s odbornou literaturou (především se Slovníkem cizích slov). Učebnice je koncipována podobně jako zamýšlená státní maturita, představuje tak zajímavý text, který může jak pedagogy, tak studenty k nové podobě maturitní zkoušky dobře připravit (vyučující inspirovat k vytváření podobných všestranných jazykových rozborů).