spisovatelka, překladatelka, lingvistka

UKÁZKA
Testy z jazyka českého, příprava k maturitě
Karel Poláček: Bylo nás pět
Když jsme přišli do polí, tak nás Bejval zavedl k mezičce a v ní byla ďoura, co z ní vylétaly vosy. Tak jsme se radili, jakým způsobem bysme se hnízda zmocnili, ale v tom Pajda strašlivě zavyl, neboť si sedl na vosu. Éda Kemlink pravil Pajdovi, nevídáno, že nemusí kvůli všemu hned tak řvát, ale Pajda řval porád a Éda pravil, že nemusil s námi jít, že se ho nikdo neprosil.
Nám pak pravil, že Pajda má ve všem smůlu, povídal, že si jednou sedl na včeličku a ona mu dala žihadlo a Pajda kvičel a jeho maminka pravila: „Já se z toho psa zjevím!“ a namazala to olejem z lampičky, on už nekvičel, ale pak jí sežral šití a musili z něho tahat nitě, on taky pomáhal, jelikož to z něho nešlo.
Tomu se všichni velmi divili, a když Éda viděl, že se divíme, tak pravil, že jeden pán jim dával za Pajdu moc peněz a pravil, že je to zázrak přírody, ale my jsme poznali, že si to přidal sám od sebe, abysme se ještě více divili, tak jsme mu pravili, aby nás nebavil.
Načež Bejval pravil, že se musíme poradit, jak bysme ty vosy přemohly, jelikož to není jen tak. Jirsák pravil: „Víte co, na tu ďouru navaříme pejřku a pak to zapálíme. Když jim to bude čudit pod nos, tak půjdou od toho pryč a pak my to hnízdo vykopeme a půjdeme s ním domů.“
A Bejval na to pravil: „Tak jo,“ a my jsme nosili pejřku. až toho bylo hodně, a pak jsme to podpálili.
Avšak brzy jsme poznali, že se stala chyba. Dneska už víme, že vosy nejsou tak hloupé, a že jsou chytřejší než všichni hoši. Ony asi už věděly, že je budeme chtít vykouřit, a tak si pro každý případ vydlabaly ještě jednu ďouru, o které jsme nevěděli.. Pročež nás děsně převezly.
A tak když to hořelo, převelice rychle vyletěly druhou ďourou a kroužily ve výšce a hrozně bzučely, neboť byly dožrané moc. A byla jich velká síla a točily se kolem nás dokola a koukaly. kde by byl jejich nepřítel. Jakmile nás spatřily, tak nás začaly počítat a viděly, že nás bylo pět.

Úlohy
1. Pro uvedenou ukázku platí.
a) Autor věcně a rozvláčně popisuje určitou situaci.
b) Autor líčí humornou příhodu z hlediska románové postavy.
c) Autor zachycuje humornou příhodu jako vzpomínku na své dětství.
d) Autor svým textem varuje před nezodpovědným jednáním v přírodě.

2. Vysvětlete, jak se změní časový sled děje, použijeme-li v první větě prvního odstavce jinou časovou spojku:
a) sotvaže
b) zatímco
c) až
d) kdykoli

3. Uveďte, který výraz je mluvnicky správný:
a) abysme se ještě více divili
b) abychom se ještě více divili
c) aby jsme se ještě více divili

4. Přečtěte si pozorně výrok: Tak jsme se radili, jakým způsobem bysme se hnízda zmocnili.
všimněte si slovesa radit. určete, které slovesné vazby jsou obnecně správné:
a) radit se kvůli něčemu
b) radit se s někým
c) radit se nad něčím
d) radit se pro něco

5. Sloveso kvičet je:
a) spisovné – zvukomalebné
b) nespisovné – zvukomalebné
c) hovorové – zvukomalebné
d) nářeční – zvukomalebné

6. V úryvku je použit výraz: Já se z toho zjevím. Co přesně znamená sloveso zjevit se ve výše uvedené větě:
a) zbláznit se radostí
b) někde se nenadále objevit
c) být vyveden z míry, z klidu
d) něčeho se polekat

7. Zamyslete se nad výrazy: zjevit – zjevený, vyjevit – vyjevený. Vyjádřete vlastními slovy jejich význam.

8. V textu se velmi často opakuje slovo pravil. Uvažujte, který výraz mu z etymologického hlediska stojí nejblíže: pravý, pravda, prý. Nahlédněte do etymologického slovníku a zkontrolujte. zda jste uvažovali správně.

9. Přečtěte pozorně souvětí: ...Když Éda viděl, že se divíme, tak pravil, že jeden pán jim dával za Pajdu moc peněz..., a uveďte, která z následujících nabídek odpovídá struktuře daného souvětí:
a) Dvě z vedlejších vět jsou předmětné, ostatní věty jsou hlavní.
b) Jedna z vedlejších vět je předmětná, jedna příslovečná časová, jedna podmětná, jedna věta je hlavní.
c) Jedna z vedlejších vět je příslovečná časová, dvě věty jsou předmětné, jedna věta je hlavní.
d) V souvětí je jedna věta příslovečná důvodová, dvě věty předmětné a jedna věta hlavní.

10. Zamyslete se nad obratem: Dával jim za Pajdu moc peněz. Určete, co v daném případě mluvnicky vyjadřuje výraz moc peněz:
a) předmět
b) příslovečné určení míry
c) příslovečné určení způsobu


Charles F. Wetherall: Končíme s kouřením

Předmluva
Než přestanete
Tato knížka byla napsána pro miliony rozumných a inteligentních lidí, kteří již pomýšleli na to, že se zbaví návyku kouřit, ale potřebují na začátku jaksi "popostrčit".
Je určena zejména těm kuřákům, kteří vědí, že by měli přestat kouřit, jsou si vědomi, že cigarety jim škodí, ale odmítají poučit se o možných způsobech, které by jim pomohly zbavit se tohoto návyku, protože to považují za příliš bolestivý proces.
Pokud se cítíte právě tak, nic si z toho nedělejte. Na světě jsou miliony kuřáků, kteří mají stejné pocity!
Už pouhé pomyšlení na to, že byste mohli přestat kouřit, vás odpuzuje. Hovor na toto téma vám připadá stejně vítaný jako hovor o smrti. A snad právě tohle leccos napovídá o zákeřnosti tohoto návyku.
KONĆÍME S KOUŘENÍM je právě pro vás. Pro vás, kdo jste se nikdy nedostali dál než k provinilému prohlášení "víš, asi bych měl přestat" (a hned si zase zapálíte a s chutí kouříte dál).
Jako typický kuřák máte zvláštní schopnost odrážet od sebe záplavu sdělení, která zvěstují, a často velmi barvitě, že kouření škodí vašemu zdraví.
Denně takové informace ignorujete. Znáte je, ale odmítáte je považovat za tak naléhavé, aby se mohly uchytit, zakořenit a přinutit vás k akci. Vlastně jste si podvědomě vybudoval neproniknutelnou zeď, která vašim přátelům a blízkým brání přesvědčit vás, že musíte přestat kouřit.
Nyní jedna základní otázka: je schopen paprsek naděje z knížečky, kterou právě čtete, zjasnit tento značně temný a ponurý obraz?
Odpověď zní: určitě ano!
Protože na následujících stránkách najdete prostý a jednoduchý návod, tak jednoduchý, že za pouhý týden budete moci začít s odnaučováním se tomuto zlozvyku.
TEDY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE DOOPRAVDY CHCETE A JSTE ODHODLÁN DODRŽOVAT NAŠE JEDODUCHÉ POKYNY DO POSLEDNÍHO PÍSMENE.
(úryvek z propagačního materiálu, překlad Helena Matějčková)

Úlohy.
1. Jaké pocity u vás po přečtení úryvku převládají?
a) Pisatel článku to s vámi myslí dobře a vy mu zcela věříte.
b) Pisatel článku s vámi jedná z pozice nadřazenosti.
c) Článek na vás působí jako reklama, nedůvěřujete mu.
d) Máte dojem, že článek problém neprávem bagatelizuje.

2. Předpokládáte, že pisatelem článku je:
a) lékař
b) psycholog
c) publicista
d) reklamní agent
Ve svých tvrzeních vycházejte z výběru slov použitých v textu, případně slov často opakovaných.

3. Které místo v textu si označíte jako věcnou argumentaci?

4. Označte místo, které naopak považujete za příliš květnaté a neseriózní.

5. Jste přesvědčeni, že podobné texty závislost na cigaretách změní, nebo aspoň utlumí?

6. V textu se nachází věta: Než přestanete... Použijte ji v souvětí vyjadřujícím:
a) varování
b) radu
c) přání
d) prosbu
Testy z jazyka českého, příprava k maturitě